دکتر مجید حیدری جامع بزرگی 

سمت :کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستان ها

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

 

 

شرح وظايف :

 1. نظارت بر رعايت و چگونگي اجراي آئين نامه ها ،استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده در خصوص نحوه ارايه خدمات سلامت
 2. بازنگري ابزارهاي پايش و شاخص هاي مورد نياز براي ارزيابي حوزهاي تحت پوشش
 3. بازديدهاي دوره اي از بيمارستانها جهت پايش اجراي استانداردهاي اعتباربخشي
 4. ارتباط مستمر با بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه و انجام بازديدهاي موردي
 5. اعزام ارزياب اعتباربخشي به ساير دانشگاهاي علوم پزشکي کشور تحت نظر وزارت متبوع
 6. ارتباط مستمر با اداره اعتباربخشي وزارت متبوع و پيگيري امور مربوطه
 7. پيگيري آموزش مداوم کارشناسان اعتباربخشي جهت اطلاع از اخرين استانداردها و ائين نامه هاي موجود
 8. نظارت بر عملکرد کارشناسان اعتباربخشي در راستاي ارزيابي بيمارستان ها
 9. هماهنگي با ساير دانشگاههاي علوم پزشکي در راستاي حضور ارزيابان جهت انجام اعتباربخشي زير نظر وزارت متبوع
 10. هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشارکت جهتت انجام اعتباربخشي مناسب
 11. هماهنگي با کارشناسان سازمان هاي بيمه گر استان در راستاي اعتبار بخشي
 12. برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتباربخشي بيمارستانها با هماهنگي وزارت متبوع و اعلام به بيمارستانهاي  تحت پوشش
 13. انجام بازديدهاي ادواري اعتباربخشي کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه و ارسال نتايج به وزارت متبوع
 14. نظارت بر اموزش استانداردهاي اعتباربخشي در مراکز درماني و اجراي مستمر ان
 15. پيگيري و ارسال گواهينامه اعتباربخشي موسسات درماني به مراکز ذيربط
 16. پيگيري و اجراي دستورات و امور محوله از سوي مقام مافوق

Template Design:Dima Group