معرفی واحد :

کارشناس امور بیماریهای خاص :محبوبه صالحی 

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری 

سابقه کار:13سال 

شماره تماس :42265716-034 داخلی 309

اهداف ووظایف :

Template Design:Dima Group