وظایف واحد طب سنتی 

 

 

1-مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامتکده های طب ایرانی ( سنتی )در سطح دانشگاه  علوم پزشکی

 

2-مشارکت در بررسی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با خدمات طب سنتی و مکمل

 

3-مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطبها، سلامتکده های طب سنتی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده اینگونه خدمات

 

4-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت طب سنتی ایرانی  وزارت در حوزه های تابعه دانشگاه/ دانشکده های ع.پ

 

5-مشارکت در تهیه شاخص ها استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان

 

6-مشارکت در نیاز سنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های طب سنتی و مکمل برای گروه هدف حرف پزشکی در منطقه

 

7-ارزشیابی مستمر برنامه های اجرا شده و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده

 

8-تهیه و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل

 

9-حمایت از چاپ و انتشار کتب و نشریات طب سنتی و مکمل

 

10-تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک معاونت طب سنتی وزارت

 

11-شناسایی وپیگیری امور پیشکسوتان و خبرگان طب سنتی و مکمل

 

12-تعامل با  دفتر طب  ایرانی وزارت متبوع در جهت طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروه های شاخص و مرجع در زمینه طب سنتی و

مکمل و فرآورده های طبیعی به منظور ایفای نقش برای آگاه سازی عمومی و ترویج

 

 13-بررسی و ارائه خدمات پیشگیری)بهداشتی(، درمانی و داروئی ایمن، با کیفیت، موثر، قابل دسترس و ارزان بر اساس اصول و مبانی طب سنتی ایران

 

14-ترویج رعایت اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه با برگزاری کلاس های آموزشی، سمینارها و همایش های دانشگاهی و غیر

دانشگاهی

 

15-مشارکت در نیاز سنجی و اولویت بندی فعالیتهای پژوهشی مرتبط با طب سنتی و مکمل بر اساس نیاز منطقه ی تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده های

ع.پ.

 

16-تعامل با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب سنتی و مکمل و شرکت های دانش بنیان در حوزه طب سنتی و مکمل

 

17-مشارکت در اجرای مدل های مناسب و ارتقاء کیفیت، ارزیابی عملکرد، استاندارسازی کلیه فرآیندها و خدمات طب سنتی و مکمل

 

18-برنامه ریزی و حمایت از برگزاری همایشها، کارگاههای پژوهشی و نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ گیاهان دارویی، درمانهای طبیعی متناسب

با نیاز منطقه

 

19-شناسایی و حمایت از صاحبان نسخ خطی منابع طب سنتی منطقه جهت حفظ سرمایه علمی مکتوب

 

20-انجام اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات، آئین نامه ها، قوانین و مقررات موردنیاز محققین علاقه مند به طب سنتی

 

21-مشارکت و حضور فعال در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و ایجاد زمینه های همکاری با سازمان غذا و دارو

 

22-ایجاد بانک اطلاعاتی از واحدها و مراکز ارائه خدمات طب ایرانی (سنتی)

 

23-مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی مراکز ارائه دهنده خدمات طب سنتی و مکمل

 

24-اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه درباره روشهای سبک زندگی و تغذیه

 

25- مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته  داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی با سازمان غذا و دارو

 

26-مشارکت در پژوهش های کاربردی

 

27-مشارکت و نیازسنجی، تهیه محتوی و برگزاری کارگاههای آموزشی طب سنتی و مکمل

 

28-مشارکت در تأمین نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاههای غذا ودارو در راستای اهداف و امور طب سنتی و مکمل

 

29-مشارکت با سازمانها و ارگانهای خارج از دانشگاه و وزارت متبوع در مطالعات و تهیه نقشه های بومی گیاهان دارویی و ارزیابی توانمندیهای بومی

 

30-پیگیری و جاری سازی سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

31-جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد (NGO ) در حوزه تحت پوشش، تبلیغ و گسترش مصرف غذاهای سالم و عادات درست حفظ تندرستی با استفاده

از آموزه های طب سنتی

 

32-همکاری با معاونتهای دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی برای ادغام و استقرار برنامه های طب سنتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

 

33-همکاری و مشارکت در آموزش بسته های خدمتی تهیه شده مبانی و آموزه های طب سنتی در سطح نظام شبکه های بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه/

دانشکده های علوم پزشکی

 

34-ترویج سبک زندگی سالم  منطبق بر مبانی و آموزه های طب سنتی، در برنامه های آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت های رسانه های محلی،

مطبوعات، مراکز سلامتی و سایراماکن عمومی توسط روش های اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی

 

 35-حمایت از اجرایی شدن خدمات طب سنتی ( در عرصه های پیشگیری، دارو، درمان، تغذیه و...) در سطوح نظام ارجاع اعم از خانه های بهداشت،

پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت(بهورزان و پزشکان خانواده  و...)

 

36-مشارکت و همکاری در اجرای طرح های غربالگری از منظر طب سنتی ( نظیر غربالگری سؤمزاج سرد و تر معده و...) در سطح منطقه تحت پوشش

دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی

 

37-مشارکت در ترویج و توسعه آموزش خود مراقبتی و تعدیل مزاج بر اساس مبانی و آموزه های طب سنتی در جامعه تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده های

علوم پزشکی

 

38-ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به متخصصان و پزشکان فعال در حوزه طب ایرانی با همکاری وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی

 

49ابلاغ دستورالعمل های اجرایی ارائه خدمات طب ایرانی به مراکز تابعه مرتبط

 

Template Design:Dima Group