اعظم خان آقائی : کارشناس نظارت بر امور درمان (واحد سوء مصرف مواد )

شرح وظایف واحد سوء مصرف مواد:

۱- ابلاغ دستورالعملها، بخشنامه ها،آیین نامه ها و سایر مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوء مصرف مواد

۲- مدیریت و به روز رسانی مجوز و مستندات پرونده مراکز

۳- ارجاع معتادان نیازمند و پرخطر به مراکز گذری و دولتی جهت دریافت خدمات درمانی و کاهش آسیب درمان سوء مصرف مواد مخدر

۴- بازرسی و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی

۵- بررسی کیفی خدمات درمان اعتیاد شامل بازدید از واحدهای آگونیست مستقر در مراکز درمان سوء مصرف مواد و بررسی پرونده های بیماران و صدور اخطاریه و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط

۶- ارسال بازخورد بازدید به مرکز مربوطه جهت اطلاع، اقدام و پیگیری در خصوص رفع مشکلات و نواقص

۷- جمع آوری آمار ماهانه و فصلی مراکز درمان سوء مصرف مواد و ارسال آمار مذکور و گزارشات عملکردی به اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر

۸- شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان و استان

۹- تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرا و ارائه گزارش عملکرد

۱۰- شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی و جلسات هماهنگی

۱۱- هماهنگی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمند سازی تیم درمان مراکز درمان سوء مصرف مواد

۱۲- صدور مجوز درمان با داروهای آگونیست جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

Template Design:Dima Group