واحد توزیع نیروی متخصص

 

سمیه ذاکری                       سمت:کارشناس توزیع نیروی متخصص

 

                                                                                                                شماره تماس:03442340627

داخلی:319

 

شرح وظایف:

کسب خط مشی ودستورالعمل لازم از حوزه مافوق-1

نیاز سنجی،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشکده بر اساس ضوابط وزارت متبوع-2

برنامه ریزی اجرایی برای فعالیتهای جذب و توزیع نیروهای تخصصی وفوق تخصصی دانشکده-3

 

4-انجام ونظارت برحسن اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها ئآیین نامه های ارسالی از سوی مبادی ذیربط در خصوص جذب نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

 

برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود-5

انجام امور مربوط به جذب،توزیع وصدور گواهیهای انجام خدمات دستیاران مشمول طرح یک ماهه وصدور ابلاغ،اعلام-6

شروع بکار،غیبت،صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحدهای ارائه

خدمات بالینی تخصصی وفوق تخصصی

7-اخذ آمار واطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت،درمان وآموزش وآموزش پزشکی

شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی وآموزشی در جهت ارتقا و توانمندی های شغلی-8

انجام بازدیدهای منظم ودوره ای از واحدهای تابعه دانشکده به منظور بررسی عملکرد نیروی تخصصی وفوق تخصصی-9

 

Template Design:Dima Group