وظایف مسئول دفتر معاونت:

 

هماهنگی تشکیل جلسات حوزه معاونت درمان

 

پاسخگویی به ارباب رجوع و پی گیری امور مربوط به آنان 


 
جمع آوری و گزارش دهی مطالب مطرح شده در تلفن گویای حوزه معاونت به معاون درمان


 
انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

Template Design:Dima Group