۴دستگاه های فلو نازال با هزینه تقریبی ۵ملیارد ریال از سوی خیرین به بیمارستان تحویل شد. لازم به ذکر است این دستگاه یک دستگاه کمک تنفسی جهت درمان بیماران icuو کرونا میباشد . 

Template Design:Dima Group