۴۰ عدد تخت روانپزشکی با پیگیری مسولین دانشکده  به ارزش تقریبی 5 میلیارد ریال از سوی هیات امنای صرفه جویی ارزی به صورت رایگان تحویل بیمارستان شد

Template Design:Dima Group