برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت علوم و معارف دفاع مقدس با 12 امتیاز آموزشی 

در سایت defa.edus.ir 

تلفن پشتیبانی سایت 02154914

تاریخ شروع 1400/06/29

Template Design:Dima Group