به گزارش روابط عمومی معاونت درمان در تاریخ 18 دیماه 1400 کارگاه آموزشی احیا پایه و پیشرفته  شکوهیان وبهمنی  از کارشناسان آموزش مرکز 115 دانشکده جهت پرسنل درمانی درمانگاههاو مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل شهرستان برگزار گردید . این کارگاههای آموزشی جهت آموزش به کارکنان مراکز خصوصی و با همت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی  سیرجان بصورت مداوم در حال برگزاری می باشد تا به ارتقای آموزش کارکنان درمانگاههای خصوصی کمک نماید .

Template Design:Dima Group