شرح وظایف مدیر پرستاری دانشگاه 


1-تعیین اهداف استراتژی و برنامه عملیاتی مدیریت امور پرستاری


2- سیاستگذاری، اجراء و نظارت بر برنامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری


3- تعیین خط مشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود


4-برآورد کمی و کیفی منابع انسانی پرستاری مورد نیاز مراکز درمانی


5-برنامه­ ریزی و نظارت جهت ارتقای کیفی خدمات پرستاری و شاخص­های پرستاری


6-برنامه­ ریزی جهت تامین نیازهای رفاهی و انگیزشی شغلی کارکنان پرستاری


7-برنامه­ ریزی، اجراء و پایش دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت متبوع


8-نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقاء بهره وری کادر پرستاری


10-هدایت، رهبری و توانمندسازی مدیران پایه (سرپرستاران) میانی (سوپروایزرها) و ارشد پرستاری(مدیران خدمات پرستاری بیمارستان)


11-نظارت بر اجرای برنامه ریزی آموزشی و تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز


12-برنامه­ ریزی و نظارت در خصوص اجرا و بکارگیری نتایج پژوهش­های کاربردی در حیطه پرستاری


13-تعیین، ابلاغ و نظارت بر اجرای شرح وظایف کارکنان


14-تصمیم ­گیری در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان پرستاری


15-تصمیم­­ گیری در انتخاب مدیران ارشد پرستاری مراکز درمانی


16 -همکاری متقابل با دانشکده های پرستاری و مامائی در امر آموزش دانشجویان پرستاری


17-همکاری متقابل با انجمن های صنفی و علمی پرستاری و نظام پرستاری


18-همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Template Design:Dima Group