به گزارش روابط عمومی معاونت درمان امروز پنجشنبه 5 اسفند ماه 1400 مانور آمادگی در برابر زلزله در دانشکده علوم پزشکی اجرا گردید در این مانور، اعضای ارشد doc  معاونت  با ریاست دکتر خان آقایی همزمان با سایر قسمتها در ساعت 07:30 در محل معاونت درمان حضور یافته و در راستای وظایف محول شده به ایفای وظایف خود پرداختند . معاونت درمان به عنوان یک رابط بین ستاد و بیمارستانها عمل نموده و کلیه اتفاقات را رصد و با حداکثر توان و آمادگی به وظایف خود عمل نمود . با اعلام از طرف ستاد وظیفه هماهنگی با بیمارستان و ستاد بر عهده این معاونت بود که به اعلام نیازها در این مانور پرداخت و بصورت پیوسته با تماس تلفنی از امادگی بیمارستان و تجهیزات مورد نیاز اطلاع حاصل نموده و گزارش به ستاد داده میشد .

Template Design:Dima Group