شرح وظایف :

 

  مدیریت هزینه مراکز درمانی

 

تهیه داشبورد مدیریتی هزینه- درآمد مراکز درمانی با همکاری و تعامل نزدیک با حوزه مالی و بودجه دانشگاه و ارائه گزارش شش ماهه هر

 

مرکز به شورای معاونین مربوطه و یا هیئت رئیسه دانشگاه

 

تشکیل جلسات مستمر با معاونین درمان و توسعه و ادارات مربوطه با تهیه دستور کار و راهکارهای مدیریت هزینه – درآمد هر مرکز با حضور مسئولین

 

آن مرکز

 

نظارت ویژه بر اَجرای استانداردهای ابلاغی و بعلاوه خرید خدمت راهبردی از سازمان های بیمه گر بر اساس بسته های اعلامی و توافق شده با

 

سازمانهای بیمه گر

 

رسیدگی به گزارشات دریافتی از واحدهای نظارتی حوزه درمان در خصوص موارد عدم رعایت درج کدهای تشخیصی و تعرفه های خدمات در مراکز و

 

پاسخ به موقع و کارشناسی شده با استفاده از نمایندگان انجمن های تخصصی نظارت بر ورود اطلاعات مربوط به سامانه کاهش فرانشیز و ارائه

 

تحلیل های مرتبط

 

اعلام اسامی پزشکان تمام وقت و نظارت بر سامانه تمام وقتی پزشکان

 

نظارت بر ورود اطلاعات سامانه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

 

ابلاغ استانداردهای خدمت و راهنماهای تجویز و برگزاری جلسات مرتبط در جهت عملیاتی شدن آنها

 

بازدید از بیمارستان های دانشگاهی در راستای اجرای طرح تحول سلامت برنامه کاهش فرانشیز  و ماندگاری و راهنمایی آنها در رابطه با این برنامه و

 

ارائه پسخوراند

 

پایش اسناد پزشکی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان ها به منظور نظارت بر اجرای تعرفه در بخش دولتی و ارائه آموزش های لازم

 

بررسی و پایش داشبورد مدیریتی سپاس در راستای وظایف محوله

 

اخذ و ابلاغ تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی و رفع ابهامات مراکز در اجرای کتاب ارزش نسبی و برگزاری جلسه استانی تعیین تعرفه بخش خصوصی

 

نظارت بر ورود مستندات مصدومین ترافیکی  و توزیع اعتبارات رسیده و راهنمایی های لازم در اینخصوص

 

نظارت بر ورود مستندات تخفیف های داده شده در سایت سوختگی ، مسمومین، نیازمندان و توزیع اعتبارات رسیده

 

نظارت و تائید سامانه اقلام حفاظتی پرسنل در بیماری کرونا و هماهنگی لازم با بیمارستانها و بررسی آن با لیست معاونت غذا و دارو

 

مکاتبه و مذاکره با سازمانهای بیمه گرو پیگیری مشکلات بیمارستانها با سازمانهای بیمه گر 

 

مکاتبه و مذاکره با وزارت متبوع در راستای مشکلات با سازمانهای بیمه گر ، ابهامات در راستای اجرای صحیح دستورالعمل های ابلاغی و تعرفه ها

 

پاسخگویی به مکاتبات وزارت متبوع در راستای کاهش درآمدها، مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی در درمان بیماران کرونایی

 

تشکیل مستمر جلسات همسویی با سازمان های بیمه گر با حضور معاون درمان و ارسال موارد نیازمند پیگیری وزارتی بصورت مستمر

 

پاسخگویی به بیمارستانها در راستای نحوه اجرای دستورالعمل های بیمه ای و تعرفه ای و نحوه محاسبه صورتحساب

 

پاسخگویی به مشکلات ارباب رجوع در راستای تهیه لوازم پزشکی از بیرون، عدم قبول تعهدات بیمه ای، رایگان شدن بیمار ترافیکی و بررسی

مستندات، رایگان شدن بیماران کرونایی ، اعتراض به نحوه محاسبه صورتحساب و اعتراض به مبالغ اخذ شده از بیمار در بخش خصوصی

 

بررسی و حل مشکلات استحقاق سنجی بیمارستانها

 

ارائه راهنمایی های لازم به بیمارستانها در خصوص نحوه اجرایی شدن فلوچارت های ابلاغی درمان کرونا و نحوه محاسبات بیمه ،یارانه و بیمار

مطالعه و پژوهش کاربردی در حوزه اقتصاد سلامت

 

ارزیابی اقتصادی به روش هزینه اثربخشی، هزینه منفعت ،قیمت تمام شده ، بررسی تراز مالی و تحلیل منابع و مصارف بیمارستانها به منظور تصمیم گیری

و اجرای برنامه های سلامت

 

بررسی و تحلیل کسورات بیمارستانها به تفکیک خدمت و مقایسه عملکرد بیمارستانها در زمینه کاهش کسورات

 

نظارت بر اجرای صحیح برنامه تبادل الکترونیک اسناد

 

جلسات مستمر با روسای سایر ادارات حوزه معاونت درمان در خصوص کاهش هزینه نگهداری تجهیزات پزشکی، تعدیل نیروی انسانی مراکز بر اساس

عملکرد و ضریب اشغال و اعلام عملکرد متخصصین و پزشکان بصورت کارنامه عملکردی ماهیانه در جهت تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات صحیح

طراحی داشبورد HIS با همکاری اداره آمار و فناوری اطلاعات در راستای مظایف محوله

 

بررسی اقتصادی و خرید راهبردی خدمات سلامت در جهت کاهش تصدی گری  واحدها

 

برگزاری کمیته اقتصاد درمان بصورت ماهانه و پیگیری اجرایی شدن مصوبات

 

 

مسئول اقتصاد درمان : خانم نجمه غیاثی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی 315

شرح وظایف

تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان بیمارستان

چاره اندیشی و رایزنی برای حل مشکلات بیمارستان  با سازمانهای بیمه گر

تهیه و تدوین اقلام آماری و شــاخص های سازمانی موردنیاز برنامه ریزی راهبردی

ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از نشت منابع بیمارستان

برنامه ریزی در طراحی فرمت جمع آوری داده های اقتصادی مراکز

تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود

بررسی وضعیت موجود مدیریت اقتصادی بیمارستان

ساماندهی اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات

ساماندهی و عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی در راستای وصول سریع درآمد

پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی توسط مراکز به ویژه ردیف های اعتباری: ماده ۹۲ ، کاهش فرانشیز، مددکاری

اطلاع رسانی و ابلاغ گایدلاینهای ابلاغی و استانداردهای خرید راهبردی و پیگیری عناوین انتخابی برای پیاده سازی

پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی

تعامل با معاونت غذا و دارو جهت پایش کدهای irc و کدهای اصالت دارو و اقلام پزشکی

حل مشکلات بیمارستان ها با سازمانهای بیمه گر و تعامل جهت بهبود وضعیت

بررسی میزان و علل کسورات و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای و اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات بیمه ای

پیگیری امور مربوط به خدمات جدید فاقد تعرفه و ارائه پیشنهاداتی در جهت منطقی نمودن تعرفه ها

انجام بازدیدهای دوره ای در جهت رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و ارائه بازخورد به واحدها

نظارت بر پیاده سازی سیاست ارزی اقلام سلامت محور و اجرای طرح دارویار در سیستم های اطلاعات بیمارستانی و تطابق با سایت سازمانهای بیمه گر ( ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی)

نظارت بر پیاده سازی و اجرای تعرفه خدمات پرستاری در سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

کارشناس امور تعرفه و بیمه ای: خانم سمیه محمودآبادی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

تلفن داخلی: 323

Template Design:Dima Group