مسئول اقتصاد درمان : خانم نجمه غیاثی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی 315

شرح وظایف

تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان بیمارستان

چاره اندیشی و رایزنی برای حل مشکلات بیمارستان  با سازمانهای بیمه گر

تهیه و تدوین اقلام آماری و شــاخص های سازمانی موردنیاز برنامه ریزی راهبردی

ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از نشت منابع بیمارستان

برنامه ریزی در طراحی فرمت جمع آوری داده های اقتصادی مراکز

تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود

بررسی وضعیت موجود مدیریت اقتصادی بیمارستان

ساماندهی اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات

ساماندهی و عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی در راستای وصول سریع درآمد

پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی توسط مراکز به ویژه ردیف های اعتباری: ماده ۹۲ ، کاهش فرانشیز، مددکاری

اطلاع رسانی و ابلاغ گایدلاینهای ابلاغی و استانداردهای خرید راهبردی و پیگیری عناوین انتخابی برای پیاده سازی

پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی

تعامل با معاونت غذا و دارو جهت پایش کدهای irc و کدهای اصالت دارو و اقلام پزشکی

حل مشکلات بیمارستان ها با سازمانهای بیمه گر و تعامل جهت بهبود وضعیت

بررسی میزان و علل کسورات و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای و اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات بیمه ای

پیگیری امور مربوط به خدمات جدید فاقد تعرفه و ارائه پیشنهاداتی در جهت منطقی نمودن تعرفه ها

انجام بازدیدهای دوره ای در جهت رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و ارائه بازخورد به واحدها

نظارت بر پیاده سازی سیاست ارزی اقلام سلامت محور و اجرای طرح دارویار در سیستم های اطلاعات بیمارستانی و تطابق با سایت سازمانهای بیمه گر ( ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی)

نظارت بر پیاده سازی و اجرای تعرفه خدمات پرستاری در سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

Template Design:Dima Group