شرح وظایف اداره اعتباربخشی

 

اهداف اعتباربخشی:

۱- به رسمیت شناختن آن دسته از بیمارستان هایی که اثبات می کنند در حال ارزیابی وارتقاء کیفیت و ایمنی مراقبت هستند.

۲- بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت

۳- افزایش اعتماد عمومی به مراقبت سلامت بیمارستان ها

 

رسالت واحد اعتباربخشی:

اداره اعتباربخشی یکی از ادارات تابعه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان می باشد که در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار براساس دستورالعملهای وزارت متبوع از تمامی بیمارستان های تحت پوشش بازدید نموده و پس از ارزیابی، امتیازات کسب شده در محورهای مختلف را ثبت می نمایند. پس از جمع بندی امتیازات توسط وزارت متبوع درجه بیمارستانها مشخص شده وابلاغ می گردد. همچنین در این راستا آموزش های استاندارد های اعتبار بخشی به بیمارستانهای تابعه ارائه میگردد.

 

خط مشی واحد اعتباربخشی:

اجرای کلیه استانداردهای اعتبار بخشی که ازسوی وزارت متبوع ابلاغ شده است و امتیاز دهی بر اساس سنجه های مربوط به محورهای مختلف اعتبار بخشی

 

شرح وظایف اداره اعتبار بخشی

۱- محوریت و مدیریت اجرای برنامه ارزیابی اعتبار بخشی نهایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

۲- مدیریت اطلاعات بیمارستانهای تحت پوشش در سامانه الکترونیک اعتباربخشی وزارت متبوع توسط نماینده رسمی دانشکده

۳- بررسی و تائید سنجه غیر قابل ارزیابی بیمارستانهای تحت پوشش در مرحله ارزیابی داخلی

۴- بررسی و تائید اعتراض های وارده بیمارستانهای تحت پوشش و ارسال آنها پس از تائید ستاد وزارت از طریق سامانه الکترونیک اعتباربخشی

۵- پایش تمامی مراحل خود ارزیابی، ارزیابی داخلی و ارزیابی نهایی بیمارستانهای تحت پوشش از طریق سامانه الکترونیک اعتباربخشی

۶- اجرای فرآیند های آموزشی استانداردهای اعتبار بخشی به مسئولین و کارشناسان بیمارستانهای تحت پوشش و معاونت درمان در غالب کارگاه و سمینار و....

۷- پاسخگویی به ابهامات و سوالات بیمارستانهای تحت پوشش در مسیر پیاده سازی استاندارد ها و سنجه های اعتباربخشی

۸- انجام بازدیدها وارزیابی های مستمر اعتباربخشی از بیمارستانهای تحت پوشش به منظور شناسایی نقاط قابل ارتقاء و کمک به بیمارستانها به منظور اجرای مناسب استانداردهای اعتباربخشی و اراِئه بازخورد به بیمارستانها جهت رفع نقاط قابل بهبود

۹- حضور موثر و کارآمد کارشناس اداره اعتبار بخشی بعنوان نماینده رسمی اداره اعتباربخشی طی مراحل ارزیابی نهایی

۱۰- تهیه گزارش های عملکردی و تجزیه و تحلیل کارنامه های اعتبار بخشی بیمارستانهای تحت پوشش به منظور ارائه گزارش به معاونت محترم درمان و تدوین برنامه های آموزشی اعتباربخشی

۱۱- همکاری اداره اعتبار بخشی جهت اعزام ارزیابان کشوری دانشگاه به سایر دانشگاهها در صورت موافقت معاونت محترم درمان دانشگاه

۱۲- حضور در جلسات اجرایی و آموزشی وزارت متبوع و معاونت درمان

۱۳- بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص بازنگری استاندارهای اعتباربخشی و ارسال پیشنهادات کارشناسان بیمارستانها و کارشناسان اداره اعتباربخشی وزارت متبوع و پیگیری نتیجه

۱۴- ارسال دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با اعتباربخشی وزارت متبوع و دانشکده به بیمارستانهای تحت پوشش

۱۵- تحویل اصل گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان های تحت پوشش به نماینده رسمی بیمارستان های تحت پوشش

 

 

 

Template Design:Dima Group