دکتر مسعود خان آقایی

رئیس آزمایشگاه مرکزی سلامت و اداره امور آزمایشگاهها

تلفن:31296800

داخلی:319

 

شرح وظایف:

  - نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها ، درمانگاهها و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی

-برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی 

- بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران – پزشکان – موسسات دولتی و خصوصی – پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها و مراکز درمانی

 - ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها اعم از دولتی و خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرم مربوطه و امتیار بندی

 

 

 

 

اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:

     - مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان

     - ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز

     - انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش

     - انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها

     - برگزار کننده جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان و مسؤلین فنی مراکز تحت پوشش

     - تنظیم آمار و اطلاعات آزمایشگاه های تحت پوشش  و تهیه گزارشات آمار عملکرد اداره

     - ارزیابی نقشه ها و پلان های آزمایشگاه ها و بازدید اولیه از مکانهای پیشنهادی جهت تأسیس آزمایشگاه

     - اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی

     - تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها متناسب با نیازها

     - رسیدگی به شکایات و )تعرفه و..... ) و دریافت شکواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاههای تحت پوشش

     - تذکرات شفاهی و ‌کتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاهها

     - بررسی درخواستهای تأسیس

     - جمع آوری مدارک جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاهها

     - برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاهها

     - صدور پروانه های تأسیس ومسئولیت فنی

     - پاسخ به استعلام دانشگاه های  علوم پزشکی کشور

     - صدور موافقت اصولی

     - بازدید نهایی از آزمایشگاههای درحال تاسیس

     - صدور حکم مسئولیت فنی موقت جهت آزمایشگاههای خصوصی

     - برنامه ریزی جهت جذب نیروی فنی مشمولین طرح نیروی انسانی

     - تعیین محل خدمت پرسنل طرحی، رسمی و هماهنگی جهت جابجایی (انتقال، ماموریت)

     - برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاهها

     - تمدید پروانه های ازمایشگا ههای تحت پوشش

     - همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص استفاده و تکمیل اطلاعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع

Template Design:Dima Group