وظایف اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی: 

 

1- تدوین برنامه عملیاتی سالانه دانشگاه در حوزه ی دیابت با همکاری معاونت بهداشتی و سکته حاد مغزی و سکته قلب

 

2- گزارش گیری ماهیانه عملکرد بیماری های غیرخاص

 

3-  نیازسنجی نیروی انسانی و تجهیزات و مالی مراکز منتخب سطح 2 و3 در تشخیص درمان بیماریهایی که به کارشناس مسئول بیماریها واگذار گردید.

 

4-  شرکت در کمیته های غیر واگیر ئانشگاه و اولویت بندی ارائه خدمات تشخیصی براساس بسته های خدمتی و دستورالعمل های ابلاغی

 

 5- جمع بندی و ثبت اطلاعات درفرم های مربوطه و تنظیم گزارش ماهیانه و فصلی عملکرد دانشگاه در امور بیماریها

 

 6- پایش عملکرد مراکز درمانی در ارائه خدمت متناسب و مداخله اصلاحی و ارائه بازخورد به مقامات بالادست

 

7-  تعامل با سایر واحدهای مدیریت در راستای تامین تسهیلات مورد نیاز بیماریها

 

​8-  شرکت کارشناسان  در کلاس های آموزشی مرتبط

 

 9-  برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل مرتبط بیمارستانی و درمانگاهی

 

 10- درهمه موارد فوق امور بیماریها شامل کلیه بیماریهای غیرواگیر می باشد

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عیسی نژادمنساری

سمت: رییس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

  شماره تماس:     03431296800     داخلی: 316

 

 

 سرپرست اداره :آقای عیسی نژادمنساری

 

 

 

 داخلی 316

Template Design:Dima Group