کارشناس نظارت بر امور درمان (واحد سوء مصرف مواد ): اعظم خان آقایی

تلفن :  03442340640  داخلی 303

 

 شرح وظایف واحد سوء مصرف مواد:

 

 ۱- ابلاغ دستورالعملها، بخشنامه ها،آیین نامه ها و سایر مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 ۲- مدیریت و به روز رسانی مجوز و مستندات پرونده مراکز 

 

۳- ارجاع معتادان نیازمند و پرخطر به مراکز گذری و دولتی جهت دریافت خدمات درمانی و کاهش آسیب درمان سوء مصرف مواد مخدر 

 

۴- بازرسی و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی

 

 ۵- بررسی کیفی خدمات درمان اعتیاد شامل بازدید از واحدهای آگونیست مستقردر مراکز درمان سوء مصرف مواد و بررسی پرونده های بیماران و صدور

اخطاریه و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط 

 

۶- ارسال بازخورد بازدید به مرکز مربوطه جهت اطلاع، اقدام و پیگیری در خصوص رفع مشکلات و نواقص 

 

۷- جمع آوری آمار ماهانه و فصلی مراکز درمان سوء مصرف مواد و ارسال آمار مذکور و گزارشات عملکردی به اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر 

 

۸- شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان و استان ۹- تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرا و ارائه گزارش عملکرد

 

 ۱۰- شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی و جلسات هماهنگی 

 

۱۱- هماهنگی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمند سازی تیم درمان مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 ۱۲- صدور مجوز درمان با داروهای آگونیست جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 

Template Design:Dima Group