کارشناس نظارت بر امور درمان (واحد سوء مصرف مواد )

 شرح وظایف واحد سوء مصرف مواد:

 ۱- ابلاغ دستورالعملها، بخشنامه ها،آیین نامه ها و سایر مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوء مصرف مواد

 ۲- مدیریت و به روز رسانی مجوز و مستندات پرونده مراکز 

۳- ارجاع معتادان نیازمند و پرخطر به مراکز گذری و دولتی جهت دریافت خدمات درمانی و کاهش آسیب درمان سوء مصرف مواد مخدر 

۴- بازرسی و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی ۵- بررسی کیفی خدمات درمان اعتیاد شامل بازدید از واحدهای آگونیست مستقر در مراکز درمان سوء مصرف مواد و بررسی پرونده های بیماران و صدور اخطاریه و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط 

۶- ارسال بازخورد بازدید به مرکز مربوطه جهت اطلاع، اقدام و پیگیری در خصوص رفع مشکلات و نواقص 

۷- جمع آوری آمار ماهانه و فصلی مراکز درمان سوء مصرف مواد و ارسال آمار مذکور و گزارشات عملکردی به اداره سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر 

۸- شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان و استان ۹- تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرا و ارائه گزارش عملکرد

 ۱۰- شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی و جلسات هماهنگی 

۱۱- هماهنگی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمند سازی تیم درمان مراکز درمان سوء مصرف مواد

 ۱۲- صدور مجوز درمان با داروهای آگونیست جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 

Template Design:Dima Group