نام و نام خانوادگی: عیسی نژادمنساری

سمت: رییس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

  شماره تماس:     03431296800     داخلی: 316

 

Template Design:Dima Group