نام: سید حسین

 نام خانوادگی: نبوی 

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی 

 سمت: رییس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی/ مشاور معاون درمان در امور اجرایی

  شماره تماس:     03431296800     داخلی: 316

 

Template Design:Dima Group