کارشناس امور تعرفه  :   سمیه محمودابادی    

  تلفن:     03442340640  داخلی 321

شرح وظایف:

 

  • امورتعرفه ها:

    دریافت ، ابلاغ واجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن درمراکز

 

  • اموربیمه ای:

اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز، تعامل با سازمان های بیمه گر در زمینه کاهش کسورات، افزایش تعهد آن ها، ارسال به موقع اسناد بیمه ای و

دریافت به موقع سهم سازمان های بیمه گر

 

  • اموراعتبارات:

 دریافت به موقع اسناد حوادث ترافیکی موضوع ماده۹۲، بیماران نیازمند، سوختگی، وارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

 

  • امورحوادث ترافیکی:

الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز

ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه

ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان

 

  • امورنیازمندان وسایراعتبارات:

 الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز

ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه

ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان

د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان

ه) دریافت توزیع اعتبارات طرح تحول از وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت صدور تخصیص

Template Design:Dima Group