کارشناس مسئول درمان بیماریها: محبوبه صالحی 

تلفن : 03431296851        

 

شرح وظایف واحد بیماران خاص معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان  :

 

الف  )   تالاسمی

. ۱- خرید پمپ دسفرال

 ۲- تأمین داروی دسفرال ، اسورال ، اکسجید ،

3- هماهنگی و پیگیری تأمین خون تازه 

۴- پیگیری و هماهنگی جهت انجام

آزمایشات تخصصی بیماران 

۵- فراهم نمودن شرایط ویزیت فوق تخصصی و خدمات دندانپزشکی بیماران 

۶- یکسان سازی پروتکلهای درمانی پزشکان 

۷- راه اندازی کلینیک جامع بیماران خاص 

۸- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

 

ب  )  هموفیلی

. ۱- تأمین فاکتورهای هموفیلی 

۲- پیگیری جراحی بیماران نیازمند به پروتز مفصل 

۳- یکسان سازی پروتکلهای درمانی پزشکان 

۴- پیگیری خدمات فوق تخصصی ، فیزیوتراپی ، دندانپزشکی و .... بیماران 

۵- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

ج ) دیالیز

. ۱- تأمین دستگاههای دیالیز و RO ۲

2- راه اندازی بخشهای جدید 

۳- تأمین ملزومات مصرفی ( صافی و ... ) بخشهای دیالیز 

۴- صدور معرفینامه موقت و  دائم دیالیز 

۵- تشکیل جلسات شورای دیالیز استان

  ۶- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

 

د  )  پیوند کلیه

. ۱- صدور معرفینامه دریافت داروی سیکلوسپورین بیماران پیوندی 

۲- گزارش گیری آمار مصرف دارو و ثبت در سایت وزارت متبوعه 

۳- فعال نمودن بخش پیوند کلیه

 

ه )  MS

. ۱- تشکیل کمیته های شهرستانی  جهت تأیید بیمار

 ۲- صدور معرفینامه موقت و دائم 

 ۳- رایگان کردن داروهای ایرانی جهت ۵۳۰ بیمار مصرف کننده دارو 

۴- جمع آوری آمار و ثبت در سایت وزارت متبوعه

 

ن )  سرطان

. ۱- راه اندازی بخش های جدید شیمی درمانی 

۲- برنامه ریزی جهت تهیه داروهای رایگان شیمی درمانی بیماران کم بضاعت 

۳- برنامه ریزی کمک به هزینه های فرانشیز شیمی درمانی بیماران کم بضاعت

 ۴- جمع آوری آمار و ارسال به وزارت متبوعه

 ۵- بررسی و تنظیم اسناد مربوط به هزینه داروهای شیمی درمانی 

۶- ثبت اطلاعات در سایت وزارت

 

و ) مرگ مغزی

. ۱- راه اندازی واحد شناسایی مرگ مغزی

 ۲- تشکیل تیم تأیید کننده مرگ مغزی 

 ۳- هماهنگی با دانشگاههای قطب جهت استفاده از اعضاء اهدایی

 

ی ) دیابت

. ۱- اجرای برنامه کشوری غربالگری دیابت شهری 

۲- ثبت اطلاعات در سایت وزارت

Template Design:Dima Group