وظایف مسئول دفتر معاونت:   

 هماهنگی تشکیل جلسات حوزه معاونت درمان     پاسخگویی به ارباب رجوع و پی گیری امور مربوط به آنان     جمع آوری و گزارش دهی مطالب مطرح شده در تلفن گویای حوزه معاونت به معاون درمان    انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

Template Design:Dima Group