وظایف مسئول دفتر معاونت:   

 

  •  هماهنگی تشکیل جلسات حوزه معاونت درمان 

 

  •    پاسخگویی به ارباب رجوع و پی گیری امور مربوط به آنان 

 

  •    جمع آوری و گزارش دهی مطالب مطرح شده در تلفن گویای حوزه معاونت به معاون درمان   

 

  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

Template Design:Dima Group