كميسيون هاي پزشكي در مجموعه تشكيلات معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي/ شبكه بهداشت و درمان
شهرستان تعريف شده اند.
از نظر سلسه مراتب نظارتي، كميسيون هاي پز شكي شهر ستان تحت نظارت كمي کمیسیون هاي پز شكي دانشگاه و كليه
کمیسیون هاي پزشکي تحت نظارت شورای  عالي پزشکی مستقر در دفتر مديريت بيمارستانی و تعالي خدمات باليني
معاونت درمان در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

Template Design:Dima Group