خانم بتول سرداری پور

 

تلفن: 31296800

داخلی: 308

 


 

- شرح وظايف رئيس/ دبير كميسيون پزشكي دانشکده:

 

1. معرفي اعضاي كميسيون هاي پزشكي و پيگيري صدور ابلاغ عضويت آنان توسط معاونت درمان
2 . برنامه ريزي و برگزاري كميسيون هاي تخصصي دانشکده و حضور مستمر در آن ها
3 . نظارت بر تكميل برگه راي كميسيون ها، كنترل آراء صادر شده از كميسيون هاي پزشكي دانشکده
4 . تطابق آراء صادره از كميسيون هاي پزشكي با قوانين اداري و استخدامي مربوطه
5 . هماهنگي با كليه كمیسیون هاي پزشکی شهرستان هاي تحت پوشش دانشکده جهت تعيين تعداد و نوع
كميسيون هاي تخصصي براساس نيازها و امكانات منطقه جغرافيايي
6 . پايش و نظارت بر عملكرد كميسيون پزشكي شهرستان (شامل گزارش گيري آمار ماهانه عملكرد كميسيون
پزشكي شهرستان)
7 . مديريت برگزاري جلسات کمیسیون های پزشکی و پي گيري پرداخت حق الزحمه اعضاء و تهيه گزارش هاي
مرتبط
8 . تهيه و ارسال گزارش آمار فعاليت هاي كميسيون پزشكي در پايان هر فصل به شوراي عالي پزشكي 

Template Design:Dima Group