خانم بتول سرداری پور

 

تلفن:31296800

داخلی: 308

 


 

شرح وظايف كارشناس كميسيون پزشكي دانشکده/ شهرستان:


1 . تفكيك و دسته بندي پرونده ها بر اساس رشته هاي تخصصي جهت طرح در كميسيون پزشكي مربوطه
2 . انجام مكاتبات و هماهنگي هاي لازم براي برگزاري جلسات كميسيون پزشكي
3 . تهيه ابلاغيه آراء صادر شده كميسيون پزشكي به مبادي استعلام كننده
4 . تهيه گزارش مالي در پايان هر فصل و ارائه آن به رئيس/ دبير كميسيون پزشكي
5 . تكميل آمار عملكرد كميسيون هاي پزشكي و ارائه گزارش ماهيانه به مافوق
6 . پاسخگويي به متقاضيان وتكريم ارباب رجوع

Template Design:Dima Group